New


September 2023

1.Mon 28-08
Kort  Baan

Tue 29-08
Kracht Binnen

Wed 30-08
Lang Baan
6x1x 200 40%
1x 200 50%
p2' sp5'

Thu 31-08
Kort  Baan
1x1x 180 50%
1x1x 160 55%
1x1x 140 60%
1x1x 120 65%
1x1x 100 70%
1x1x 80 75%
p4'

Fri 01-09
Lang Baan
2x1x 300 50%
1x 250 55%
1x 200 60%
p2' sp4' (ook naar fiets)

Sat 02-09Sun 03-09Competitie U20/U18 Finale [2023]
Kracht Binnen
Iliopsoas (keiser)4x8x60% pk
Glute-Lift3x12x60% pk
Ab Roll-outs5x5+10kg
Seated Box Jump5x5
Scissors5x10x60%
Hip Thrust 1B4x8x60% pk
Hang Power Clean4x10x60%
StepUp Ins.Oms5x5x60%

2.Mon 04-09Gala dei Castelli
Kort  Baan

Tue 05-09
Kracht Binnen

Lang Baan
1x2x 120 90%
1x3x 90 95%
1x3x 60 97%
p6,6,4' sp6'

Wed 06-09
Lang  Baan
6x1x 150 45%
1x 150 50%
1x 150 55%
p1' sp5'

Thu 07-09
Kort Baan
4x4x 60 70%
p1'30 sp5'

Kort - Horde Baan

Fri 08-09Sat 09-09NSK Teams 2023
Lang  Baan
1x1x 300 50%
1x1x 270 52%
1x1x 240 54%
1x1x 210 56%
1x1x 180 58%
1x1x 150 60%
p3' ook naar fiets

Sun 10-09Competitie 1e - 2e Divi...otie/Degradatie [2023]CP 100/200
3.Mon 11-09
Kort  Baan
4x1x 20 75%
1x 40 75%
1x 60 75%
1x 80 75%
p1'30 sp5'

Tue 12-09
Kracht Binnen

Lang Baan
5x1x 300 40%
2x 100 70%
p1' sp5'

Wed 13-09
Lang Baan
5x1x 300 40%
2x 100 70%
p1' sp5'

Thu 14-09
Horde - Kort Baan

Fri 15-09Sat 16-09
Lang Baan
5x1x 200 45%
1x 200 55%
p2' sp5'

Sun 17-09
4.Mon 18-09
Lang  fietsen

Tue 19-09
Kracht Binnen
Hip Thrust 1B4x8x40%
Planking6x40'' + 20kg op rug
Legpress4x12x50%
Dragonfly4x4
Hang Power Clean4x10x60%
Seated Box Jump4x8
Iliopsoas (keiser)4x8x60% pk

Lang  Baan
5x4x 100 60%
p30'' sp5,6,7,8

Lang  Baan
2x1x 500 50%
1x 400 55%
1x 300 60%
p3 sp6

Wed 20-09
Lang  Baan
2x1x 300 50%
1x 250 55%
1x 200 60%
p3 sp6

Thu 21-09
Kort - Horde Baan

Fri 22-09Sat 23-09
Lang  Baan
5x4x 100 60%
p30'' sp5,6,7,8

Sun 24-09Zuid Nederlandse Kampioenschappen U18 & Sen.
5.Mon 25-09
Kort Baan
3x5x 60 80%
p1'30 sp6',8'

Tue 26-09
Kracht Binnen
Mini Lift4x10x60%
Glute-Lift4x12x15kg (!) pk
Ab Roll-outs6x6
Clean Lunge4x6x60% pk
Seated Box Jump4x6
Squat 1B4x8x60%
Stepup Inspr.4x5+15kg p.k

Lang Baan
4x1x 300 50%
2x 100 70%
p1' sp5'

Wed 27-09Thu 28-09
Kort  Baan

Lang Baan
3x1x 200 60%
1x 400 50%
1x1x 200 60%
p4'

Fri 29-09Sat 30-09Clubkampioenschappen Prins Hendrik 2023Sun 01-10Clubkampioenschappen 2023
Kracht Binnen
Planking Bosu5x40''
Legpress5x10x60%
Scissors4x12x20kg
Good morning4x10x60%
Seated Box Jump4x8
Hang Power Clean5x8x60%
Hip Thrust 4x10x60%
Glute-Lift3x12x60% pk